16 Edición


Unha MICE segura e reponsable

Segue estas medidas básicas de seguridade para acceder ao festival:

  • Reserva a entrada previamente do xeito indicado na información sobre entradas, para garantir o aforamento establecido e a localización en caso de ser necesario.
  • Acude ao evento respectando a hora de entrada indicada, para que a organización poida garantir un axeitado control do aforo, evitando deste xeito a excesiva concentración de asistentes nas zonas de acceso.
  • Ocupa a butaca asignada, non invadas as butacas anexas nas que estea sinalizada a prohibición de uso.
  • Leva máscara para acceder a todos os recintos do festival
  • Manten a distancia interpersoal de 1,5 metros de distancia.
  • Usa o xel hidroalcohólico á entrada e á saída de cada espazo e cada vez que utilices un servizo (WC, bar, etc), antes e despois.
  • Accede individualmente aos servizos.
  • Respecta as indicacións referidas á etiqueta respiratoria: cubre a boca e o nariz ao tusir ou esbirrar cun pano desbotable e tírao nun colector de lixo. Se non tes pano de papel debes tusir ou esbirrar sobre o brazo, no ángulo interno do cóbado, co propósito de non contaminar as mans. Se sofres un acceso de tose inesperado e o cobres accidentalmente coa man, evita tocarte os ollos, o nariz ou a boca.
  • Non asistas ao festival se tes algún síntoma como febre, tos seca ou sensación de malestar ou, no caso de ter estado en contacto estreito cunha persoa afectada polo COVID-19. Se te atopas mal unha vez dentro do recinto, avisa inmediatamente a alguén do equipo organizador.
  • Se acompañas a menores de idade, garante que estes respecten as normas indicadas.

Patrocinan

coa colaboración de